Opdracht en onderzoeksvraag

De commissie heeft tot taak de doeltreffendheid en de effecten van de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) en onderliggende regelgeving in de praktijk te onderzoeken en te bezien of de huidige wet bruikbaar is in het licht van actuele en toekomstige dreigingen, maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen in de crisisbeheersing in het algemeen.

De commissie besteedt in dit onderzoek in ieder geval aandacht aan de volgende onderwerpen:

 • de vormgeving van (het stelsel van) de veiligheidsregio’s, mede in het licht van het gehele stelsel van de rampenbestrijding en crisisbeheersing;
 • de wijze waarop de taken, de verantwoordelijkheden en de bevoegdheden van de verschillende actoren in het stelsel zich tot elkaar verhouden;
 • de samenwerking tussen de bedoelde actoren; brandweer, GHOR en bevolkingszorg;
 • informatievoorziening;
 • Instituut Fysieke Veiligheid

Zie ook Instellingsregeling

 

Onderzoeksvragen

De centrale onderzoeksvraag heeft betrekking op de Wet veiligheidsregio’s en de onderliggende besluiten in het bereiken van het beoogde maatschappelijke resultaat. In de Memorie van Toelichting (MvT) van de huidige Wvr staat het beoogde maatschappelijk resultaat als volgt geformuleerd:

Het voorliggende wetsvoorstel beoogt een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van de brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening, rampenbestrijding en crisisbeheersing onder één regionale bestuurlijke regie te realiseren. (…).

 

Burgers in ons land zullen daardoor beter beschermd zijn tegen de risico’s van brand, ongevallen, rampen en crises en een betere hulpverlening en nazorg krijgen als zij onverhoopt slachtoffer worden van zo’n incident.

Zie ook Memorie van toelichting

De commissie is van mening dat dit in de MvT geformuleerde maatschappelijke resultaat als uitgangspunt van de evaluatie kan dienen en dat het een juiste weergave is van wat de wet zou moeten bereiken.

 

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre draagt de WVR nu en in de toekomst optimaal bij aan de beheersing van risico’s voor burgers en de aanpak van incidenten en crises?

Deelvragen

 • Wat gaat er in de praktijk goed bij de beheersing en aanpak van risico’s, incidenten en crisis? Hoe draagt de wet hier aan bij?
 • Wat zijn de knelpunten in de praktijk bij de beheersing en aanpak van risico’s, incidenten en crisis? Hoe draagt de wet hier aan bij?
 • Welke mechanismen liggen ten grondslag aan wat goed gaat?
 • Welke mechanismen liggen ten grondslag aan de knelpunten?
 • Wat ziet het veld als de belangrijkste ontwikkelingen en risico’s in de toekomst?
 • Welke oplossingsrichtingen zijn er voor de huidige en toekomstige knelpunten?
 • Welke aanpassingen moeten er in de wet gedaan worden om deze toekomstbestendig te maken?

De commissie evalueert de Wvr vanuit het perspectief van het te realiseren maatschappelijke doel. Er zijn meer partijen en er is meer wetgeving die bijdraagt aan het realiseren van dit maatschappelijke doel. Voorbeelden zijn de politie, waterschappen, Rijkswaterstaat, Defensie respectievelijk de Politiewet, de Wet Publieke Gezondheid, de Gemeentewet et cetera. Deze zijn geen onderwerp van onderzoek van deze commissie. De commissie onderzoekt echter wel in hoeverre de Wvr bijdraagt dat partijen adequaat betrokken worden in het bereiken van het maatschappelijke doel en of de verbinding met (bevoegdheden vanuit) andere wetgeving op een goede manier is geborgd.